enoten_web_banner_1

enoten sistem
upravljanja
organizacije

enoten sistem
upravljanja
organizacije

enoten sistem
upravljanja
organizacije

z digitalizacijo znanj do izboljšanja poslovanja, večje kakovosti in zmanjšanja tveganj

z digitalizacijo znanj do izboljšanja poslovanja,
večje kakovosti in zmanjšanja tveganj

z digitalizacijo znanj do izboljšanja poslovanja,
večje kakovosti in zmanjšanja tveganj

kaj je ESU
kaj je enoten sistem upravljanja?
Enoten sistem upravljanja podprt z orodji ARIS konsolidira tradicionalno ločene sisteme upravljanja, kot so upravljanje procesov, upravljanje tveganj in internih kontrol, upravljanje kakovosti, upravljanje IT portfelja, upravljanje znanj, upravljanje preobrazb in drugih, ter s tem omogoči učinkovitejše delovanje organizacije.
Slide 1
enostavno iskanje in razumevanje informacij
Enoten sistem upravljanja določa principe, politike, procese in zahteve za varne in učinkovite poslovne operacije ter podpira vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi navodili in predpisi. Cilj delovanja sistema je, da zaposlenim omogočimo dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo, na enem mestu in v realnem času ter da si zagotovimo zbiranje znanj in povratnih informacij o učinkovitosti delovanja organizacije.
Strategija
jasna strategija
Uspešnost organizacije je določena s tem kako ustvarja, prinaša in ohranja dodano vrednost. Zato opredelite načine delovanja in prepoznajte dobre prakse. Skrbno premislite poslovni model in oblikujte strateški načrt. S sistematičnim dokumentiranjem, analiziranjem in izvajanjem poslovne strategije zagotovite najboljše izdelke in storitve, ki temeljijo na k strankam usmerjenih procesih.
Slide 1
prožno načrtovanje
Uskladite poslovanje in odvisnosti med izvajalci, procesi, podatki, tveganji in IT aplikacijami. Upoštevajte vidik stranke, poenostavite poti strank in tako izboljšajte njihovo zadovoljstvo.
Slide 1
učinkovita vpeljava
Sistematično izvajajte svojo strategijo in jo prilagajajte vsakodnevnim operacijam. Delite informacije o procesih preko prilagodljivega portala. Omogočite zaposlenim dostop do operativnih in vedno svežih informacij, ki so prilagojene njihovim odgovornostim in vlogam.
Slide 1
vključitev vseh deležnikov
V učinkovito in pregledno komunikacijo vključite vse deležnike. Poskrbite za zaznavo in prepoznavo morebitnih strahov zaposlenih. Z odpravo teh vam bo uspelo storiti velik korak k skupni pozitivni miselnosti preko vseh hierarhij in organizacijskih mej. Spodbudite zaposlene, da prispevajo svoje strokovno znanje v skladu s stopnjo usposobljenosti in tako ustvarite in izkoristite moč skupnega znanja.
Slide 1
neprestano izboljševanje
Nadzorovani procesi, upravljanje sprememb in vodenje upravljanja procesov zagotovijo vzpostavitev cikla neprestanega izboljševanja. Z vpeljavo ter vzdrževanjem skladnosti s standardi in pravili pa dosežete operativno in poslovno odličnost.
Slide 1
celovit in razumljiv vpogled v poslovanje
Pregledne nadzorne plošče z vsemi ustreznimi podrobnostmi so pomembne za zanesljive poslovne odločitve. Primerjajte interne kazalnike uspešnosti z referenčnimi vrednostmi podobnih organizacij ali z vašimi finančnimi podatki prejšnjih obdobij. Z uporabo inovativne analitike in prepričljive vizualizacije si zagotovite razumljiv vpogled v poslovanje.
Slide 1
zagotavljanje skladnosti
Zaznajte regulativna tveganja in poskrbite za njihovo ustrezno obvladovanje ter tako zagotovite skladnost. Z vzpostavitvijo učinkovitega sistema notranjega nadzora ter stalnim spremljanjem skladnosti zagotovite, da politikam in smernicam sledi celotna organizacija.
Slide 1
integrirano upravljanje tveganj
Ustvarite integriran pogled na to kako dobro vaša organizacija upravlja svoja tveganja. Optimizirajte poslovne procese s prepoznavanjem operativnih tveganj. Redno ocenjujte tveganja in določite učinkovite preventivne in korektivne ukrepe. Dokumentirajte in spremljajte incidente ter izgube. Določite pravo razmerje med tveganji, nadzorom in poslovno učinkovitostjo.
Slide 1
Povečajte preglednost poslovanja vaše organizacije na podlagi vizualizacij rezultatov procesnega rudarjenja. Sprejmite boljše odločitve na osnovi analiz izvajanih procesov. Primerjajte želene procese s procesi kot se izvajajo v resničnem svetu in preverite, ali se procesi izvajajo tako kot je bilo načrtovano. Nova dimenzija vpogleda v poslovanje ponuja nove priložnosti za izboljšave.
Preobrazba procesov - banner
Preobrazba poslovnih procesov je dolgoročni proces upravljanja sprememb, spodbujen z zunanjimi pritiski na podjetja, naj se prilagodijo novim razmeram in zahtevam ter dosežejo poslovne cilje. Preobrazba vključuje korenite spremembe poslovnih procesov in mora biti usklajena s strategijo podjetja.
Pristop - banner
pristop
Tesne povezave s partnerji nam odpirajo dostop do najnovejših znanj, metodologij in tehnologij na področjih poslovnega svetovanja in svetovanja pri procesno usmerjeni vpeljavi modernih sistemov upravljanja in IT podpore poslovanju.
Upravljanje procesov - banner
Upravljanje poslovnih procesov (BPM) je pristop k izboljšanju procesov v organizaciji, ki sledi strategiji organizacije s ciljem izboljšati učinkovitost. Upravljanje procesov ni enkraten projekt. Predstavlja nenehno optimizacijo in izboljševanje s ciljem odkriti in zmanjšati ozka grla v poslovanju, pospešiti razvoj novih izdelkov ter izpolniti pričakovanja strank, hkrati z upoštevanjem nenehno spreminjajočih se predpisov.
Transform

kako pretvoriti strateško vizijo v rezultate?

webinar: transform – turn vision into results

Image is not available
ARIS Enterprise Management System

transformacija poslovnega modela zahteva vpeljavo strateške vizije v operativne procese

Optimize

kako do operativne odličnosti?

webinar: optimize – achieve operational excellence

Image is not available
ARIS Enterprise Management System

optimizacija poslovanja je osnova za operativno odličnost

Control

kako prevzeti nadzor nad poslovanjem?

webinar: control your business

Image is not available
ARIS Enterprise Management System

spremljanje učinkovitosti izvajanja procesov in njihove skladnosti s predpisanimi navodili v realnem času.